นายทรงธรรม พิศุทธางกูร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้าราชการ

นางสาวอารมย์ อำนวย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ว่าง -
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง/ชง

นางแวววะลี กุลกรุต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายสมมาศ ชนะเลิศ
พนักงานสูบน้ำ

นางลั่นทม ภูโต
พนักงานสูบน้ำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายไพโรจน์ สุภากูลย์
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุสรณ์ นิ่มประยูร
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายเทิดศักดิ์ อำไร่ขิง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายฤทธิกร ศรแก้ว
พนักงานจดมาตรน้ำ

นายอำนาจ พิพิทธพงษ์
พนักงานจดมาตรน้ำ

นางสาววรรดี จีนอิ่ม
คนงาน

นางสาวสุวารี วีระกุล
คนงาน

นายอดิเรก แซ่เอี๊ยว
คนงาน

นายอัครเดช ศรีมามาศ
คนงาน

นายวิทยา วงค์เพ็ชร
คนงาน

นายรัชชานนท์ ตุ่มทอง
คนงาน