นายประพันธ์ เรืองบุญญา
ปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
081-299-1886

นางสาวชยุฎา คนใจดี
รองปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
099-474-4522

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

นายสมสภา อินทรสกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
098-747-9507

นางสุดใจ ครุฑฑานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-986-9406

นายทรงธรรม พิศุทธางกูร
ผู้อำนวยการกองช่าง
09-6267-5690