นายสายพรหม มังกะโรทัย
ประธานสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

นายจำนงค์ เกษมโสตร
รองประธานสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

นายประพันธ์ เรืองบุญญา
เลขานุการสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

นายท้วม แก่นจันทร์
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 1

ด.ต.สุระ สุทธิขันธ์
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 1

นายประทีป รอดภัย
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 1

นายไพเราะ ม่วงคล้าย
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 1

นายมนัส วงษ์รักษา
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 1

นายสมโภชน์ นุ่มวัฒนา
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 2

นายณัฐ ฉายแสงรัตน์
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 2

นายอาณัติ วรรณากาญจน์
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 2

สิบเอกธวัช จูอินทร์
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 2

นายคล้อย จันทร์เพ็ชร
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขต 2