พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย
นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน
098-3593515

นายสมโภช เหลืองสอาด
รองนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน
089-1782132

นางผกากาญจน์ ดวงภุมเมศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน
092-3651793

นางปัทมา ศรแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน
083-3142591

นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน
081-9439625