นางสุดใจ ครุฑฑานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสันทนาภรณ์ สุวรรณ์เนกข์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวโชติกา โชติสิริกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ เชียงกา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายเอกลักษณ์ วงค์ประเทศ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายพงศ์ภรณ์ เพ็งสว่าง
คนงาน

นางสาวสาวิตรี หมื่นอาจยิ้ม
คนงาน