นายสมสภา อินทรสกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางกมลวรรณ พลไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ข้าราชการ

นางสาวยุพา แก้วสารพัดนึก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพิลักษณ์ จึงประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา ปก/ชก

นายภัทรดร คงวิวัษน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวราตรี สีนวล
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิบเอกชนกานต์ ศิลธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอานุภาพ วัฒนาเมธี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสุภาวดี สุวรรณโชติ
ครู

ลูกจ้างประจำ

นายธานินทร์ ทิพวัน
พนักงานขับรถยนต์

นางนันทิยา จุลสำราญ
พนักงานประชาสัมพันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางจารุวรรณ นุ่มวัฒนา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวพิมพ์พลอย สืบเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายสุชาติ แก่นจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย เนืองวงษ์
พนักงานขับรถยนต์

นายเสน่ห์ สุขพันธ์
พนักงานขับรถขยะ

- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)

- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปราโมทย์ ศรแก้ว
พนักงานวิทยุ

นายกฤษฎา นุ่มวัฒนา
พนักงานดับเพลิง

นายไพศาล หนูขาว
พนักงานดับเพลิง

นายอนุชิต รื่นฤทธิ์
พนักงานดับเพลิง

นายธนันท์ สระทองกลั่น
พนักงานดับเพลิง

นายอนันท์ โฉมโชคชัย
พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย

นายสรศักดิ์ ศักดิ์เคหะ
พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย

นายไชยญา รัตนา
พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย

นางสาวสุรัตน์ ใบบัว
คนงาน

นางอุบลวรรณ ปวนภักดี
คนงาน

นางธนัชญา เกตุจันทร์
คนงาน

นายวิชัย ศิลธรรม
คนงาน

นายศรณรงค์ เกลี้ยงกลม
คนงาน

นายกฤษณะศักดิ์ ประทีปแก้ว
คนงาน